خوش آمدید, میهمان! [ثبت نام | ورود

انتخاب جفت قناری

پرندگان مهر ۴, ۱۳۹۶

انتخاب جفت قناری
اشتراک گذاری

انتخاب جفت قناری

در این مقاله تی پت شما را با انتخاب جفت قناری آشنا می سازد.

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻗﻨﺎﺭی ﻭ ﺟﻔﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺟﻔﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺍﺻﻮﻟﯽ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ

ﺑﺮﺍی ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺟﻔﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺯﯾﺮ ﺩﻗﺖ ﺷﻮﺩ

۱. ﻧﮋﺍﺩ ﻭ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﻧﮋﺍﺩی

۲. ﺭﻧﮓ ﻭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻭ ﻣﻐﻠﻮﺑﯽ ﺁﻟﻞ ﻫﺎی ﺭﻧﮓ

۳. ﺟﻨﺲ ﻭ ﻧﻮﻉ ﭘﺮ

۴. سن

۵. ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﮋﺍﺩی

 

١) ﻧژﺍﺩ ﻭ ﺍﺻﺎﻟﺕ ﻧژﺍﺩی ﻗﻧﺎﺭی:

ﺑﺮﺍی ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺟﻔﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﻨﺎﺭی ﺍﻭﻝ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﮋﺍﺩ ﻭ ﺩﺭﺻﺪ ﺧﻠﻮﺹ ﻧﮋﺍﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮﺩ
ﺁﻣﻴﺰﺵ ﺑﻴﻦ ﻧﮋﺍﺩی ﺍﺻﻼ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻴﺸﻮﺩ ﺟﺰ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺧﺎﺹ
ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻗﻨﺎﺭی ﺧﻠﻮﺹ ﻫﺮ ﻧﮋﺍﺩ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺯﯾﺎﺩی ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺑﻴﻦ ﻧﮋﺍﺩ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻨﺎﺭی ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻠﻮﺹ ژﻧﯽ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﺁﻥ ﻧﮋﺍﺩ ﻣﯽ ﮐﺎﻫﺪ
ﻟﺬﺍ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺑﻴﻦ ﻧﮋﺍﺩ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻨﺎﺭی ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻴﺸﻮﺩ
ﻧﮑﺘﻪ ﺩﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺑﺤﺚ ﻧﮋﺍﺩ ﻫﺎ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﻧﮋﺍﺩی ﺍﺳﺖ
ﺩﺭ ﺁﻣﻴﺰﺵ ﺩﺍﺧﻞ ﯾﮏ ﻧﮋﺍﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎ ﺧﻠﻮﺹ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺁﻣﻴﺰﺵ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻠﻮﺹ ژﻧﯽ ﺩﺭ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ ﮔﺮﺩﺩ.

٢) ﺭﻧﮓ ﻭ ﺭﺍﺑﻁﻪ ﻏﺎﻟﺏ ﻭ ﻣﻐﻠﻭﺑﯽ ﺁﻟﻝ ﻫﺎی ﺭﻧﮓ :

ﻋﺎﻣﻞ ﺩﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺟﻔﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﻗﻨﺎﺭی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮﺩ ﻣﺒﺤﺚ ﺭﻧﮓ ﻭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻭ ﻣﻐﻠﻮﺑﯽ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻔﺼﻞ ﻭ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺍی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻥ ﺷﺎﷲ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍی ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻔﺼﻴﻠﯽ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ تی پت ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﻴﭙﺮﺩﺍﺯﯾﻢ
ﻧﮑﺘﻪ ﺍی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﻧﮓ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﯾﻢ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻣﻴﺰﺵ ﺩﻭ ﺭﻧﮓ ﯾﮑﺴﺎﻥ ( ﺑﺠﺰ ﻧﮋﺍﺩ ﻫﺎی ﺭﻧﮕﯽ) ﺍﺻﻼ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻴﺸﻮﺩ ﻭ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺟﻔﺖ ﻫﺎ ﺩﻭ ﺭﻧﮓ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺭﺍ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺁﻣﻴﺰﺵ ﺩﺍﺩ
ﻧﮑﺘﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺟﻔﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﻭ ﺭﻧﮓ ﺍﺑﻠق ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺑﺮﺍی ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی ﺑﻬﺘﺮ ﺭﻧﮓ ﻫﺎی ﺍﺑﻠق ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻔﺖ ﻧﮑﻨﻴﻢ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺍﻟﻤﻘﺪﻭﺭ ﯾﮏ ﺭﻧﮓ ﺍﺑﻠق ﺭﺍ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺭﻧﮓ ﺧﺎﻟﺺ ﺟﻔﺖ ﮐﻨﻴﻢ
ﺩﺭ ﻧﮋﺍﺩ ﻫﺎی ﺭﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻐﻠﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﻧﮓ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺁﻟﻞ ﻫﺎی ژﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻧﮓ ﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺟﻔﺖ ﮐﻨﻴﻢ
ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺁﻟﻞ ﻫﺎی ﺭﻧﮓ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﻭ ﺁﻟﻞ ﻣﻐﻠﻮﺏ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﺭﻧﮓ ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ژﻧﯽ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺗﺨﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﺟﻨﻴﻦ ﻣﻴﺸﻮﺩ
ﺧﻠﻮﺹ ﺑﺮﺧﯽ ﺭﻧﮓ ﻫﺎی ﻗﻨﺎﺭی ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭی ﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﺩﺍﺭﺩ
ﺑﺮﺍی ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﻏﺎﻟﺐ ﻭ ﻣﻐﻠﻮﺑﯽ ﺁﻟﻞ ﻫﺎی ﺭﻧﮓ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪ ژﻧﺘﻴﮑﯽ ﻗﻮی ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺴﺘﺮﺩﮔﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻭﺳﻴﻌﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﻴﻢ ﻭ ﺍﻥ ﺷﺎﷲ ﺩﺭ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍی ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺏ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﮐﺮﺩ.

 

٣) ﺟﻧﺱ ﭘﺭ ﻗﻧﺎﺭی :

ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺟﻔﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﻗﻨﺎﺭی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﭘﺮ ﻗﻨﺎﺭی ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮﺩ
ﺁﻣﻴﺰﺵ ﺩﻭ ﻗﻨﺎﺭی ﺑﺎ ﭘﺮﻫﺎی ﺩﺭﺷﺖ ﻭ ﺯﺑﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺁﻣﻴﺰﺵ ﺩﻭ ﻗﻨﺎﺭی ﺑﺎ ﭘﺮ ﻫﺎی ﺭﯾﺰ ﻭ ﻧﺮﻡ ﺩﺭ ﺍﮐﺜﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻭ ﻓﻮﻟﻴﮑﻮﻟﯽ (ﻓﻮﻟﻴﮑﻮﻝ ﻫﺎی ﭘﺮ) ﺩﺭ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮﺩ
ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺮ ﺩﺭ ﭘﺮ ﻫﺎی ﺳﻴﻨﻪ ﻭ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺯﺩﮔﯽ ﭘﺮﻫﺎی ﮐﻨﺎﺭ ﭘﺎ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺩﻗﺖ ﺷﻮﺩ (ﺑﺠﺰ ﻧﮋﺍﺩ ﻫﺎی ﻓﺮ ﺩﺍﺭ )

 

۴)ﺳﻥ ﻗﻧﺎﺭی:

ﺳﻦ ﻗﻨﺎﺭی ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺟﻔﺖ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ
ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺳﻦ ﺑﻠﻮﻍ ﺟﻮﺟﻪ ﻗﻨﺎﺭی ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺣﺪﻭﺩ ۱۰ ﻣﺎﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﺳﻦ ﮐﻤﺘﺮ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺑﺎﺭﻭﺭی ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﻨﺎﺭی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ۵ ﺳﺎﻝ ﺳﻦ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﯽ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﻴﺸﻮﺩ.

 

۵) ﺍﻫﺩﺍﻑ ﺍﺻﻼﺡ ﻧژﺍﺩی :

ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﻫﺪﺍﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻗﻨﺎﺭی ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﺍﺻﻮﻝ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﻋﻤﻞ ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ
ﻣﺜﻼ ﻫﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﻣﻴﺒﺮﯾﻢ ﯾﺎ ﺭﻧﮓ ﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺟﻔﺖ ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ ﻭ …
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻭﻝ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺪﻑ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﮋﺍﺩی ﺭﺍ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻴﻢ ﻭ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮐﻨﻴﻢ ﺳﭙﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣﻴﺰﺷﯽ ﺩﺭ ﻁﯽ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﺴﻞ ﺭﺍ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰی ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ ﻭ ﺟﻔﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻁﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺁﻣﻴﺰﺵ ﻣﻴﺪﻫﻴﻢ

*ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ : ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﻬﺪی ﺑﺨﺘﻴﺎﺭی ﺯﺍﺩﻩ*

لینکهای حامیان ما

ارسال نظر

 • ژرمن شپرد

  انواع سگ ژرمن شپرد و استانداردهای ظاهری

  توسط در مهر ۴, ۱۳۹۶ - 1 نظرات

  اشتراک گذاریژرمن شفرد (سگ گله آلمانی) یکی از قدیمی ترین نژاد های اروپایی وارد شده به کشور میباشد. توانایی و قابلیت های این نژاد سبب گردیده تا بیش از سایر نژادها مشهور و مورد توجه قرار گیرد. آموزش پذیری فوق العاده این سگ ها دلیلی است بر حضور آن در همه اموری که در آن […]

 • تبلیغات و آگهی رایگان حیوانات خانگی سگ گربه قناری طوطی مرغ عشق

  توسط در مهر ۱, ۱۳۹۶ - 0 نظرات

  اشتراک گذاریبنام خدا سایت تبلیغات ، اگهی و خرید و فروش حیوانات خانگی و دست آموز تی پت یا ( تهران پت) راه اندازی شد. از امروز همه می توانند آگهی های مربوط به فروش حیوانات خود را به رایگان وارد نمایند. تمام سعی و تلاش مدیران سایت بر این بود که بتوانند سایتی فراهم […]

 • معرفی سگ سرابی

  توسط در مهر ۴, ۱۳۹۶ - 0 نظرات

  اشتراک گذاری مقاله تی پت در مورد سگ سرابی: معرفی شناخت سگ سرابی ایرانی شجاع ترین سگ جهان سگهای سرابی که نام نژاد شان را از محل سکونت شان گرفته اند از قدیم در مناطق شمال غربی ایران به ویزه شهرستان ساکن سراب بودند این سگ ها اگر چه بیشتر در ایران سکونت دارند اما […]

 • ﺗﻭﻟﻳﺩ ﻣﺛﻝﻭ ﺑﺎﺭﻭﺭی ﻗﻧﺎﺭی

  توسط در مهر ۳, ۱۳۹۶ - 0 نظرات

  اشتراک گذاری مقاله تی پت در مورد تولید مثل و باوری قناری: ﺍﺻﻄﻼﺡ ﻋﺪﻡ ﺑﺎﺭﻭﺭی ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﺨﻢ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻔﺖ ﻣﺎﺩﻩ ﻓﺎﻗﺪ ﻧﻄﻔﻪ ﻭ ﺟﻨﻴﻦ ﺭﺷﺪ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ . ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻁﯽ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻭﺿﻮﺡ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ […]

 • عسل در تغذیه قناری

  ﻋﺳﻝ ﺩﺭ ﺗﻐﺫﻳﻪ ﻗﻧﺎﺭی

  توسط در مهر ۳, ۱۳۹۶ - 0 نظرات

  اشتراک گذاری مقاله تی پت در مورد عسل در تغذیه قناری: ﻋﺳﻝ ﺩﺭ ﺗﻐﺫﻳﻪ ﻗﻧﺎﺭی ﻋﺴﻞ ﻣﺎﺩﻩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍی ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻥ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﺁﻧﺘﯽ ﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﻭﺩﺍﻓﻊ ﻫﺎی ﮐﭙﮏ ﻁﺒﻴﻌﯽ ﻭﻗﺎﺭچ ﯾﺎﺩ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﮐﻠﺴﻴﻢ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻭﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻋﺴﻞ ﺗﻘﻮﯾﺖ […]

تگهای آگهی

banipet masudmirani@yahoo.com.au persian cat آمریکن بول نس آگهی گربه اشپیتز انواع تریر با قلاده بانی پت بچه گربه بچه گربه های اصیل تائید سلامت از دامپزشک تربیت ابتدائی توله تی پت جراحی حیوانات خانگی خانگی خدمات رسانی خرید خرید گربه داخلی دامپزشک در شیراز دامپزشکی در شیراز دامپزشکی شیراز دامپزشکی فروردین شیراز. دامپزشکی درمانگاه حیوانات خانگی دو ماهه سونوگرافی سگ سگ هاسکی سگ های اصیل سگ ژرمن شتشو حیوانات خانگی شیتزو شیراز شیهواهوا شیپهرد صدور شناسنامه فرنچ بولداگ فروش فروش بچه گربه فروش بچه گربه اصیل فروش سگ فروشگاه ملزومات حیوانات خانگی فروش گربه فروش گربه در تهران فروش گربه پرشین لهاسا آپسو مالتیز مرکزتخصصی مرکز تخصصی پرورش سگ ملزومات حیوانات میکروچیپ نمایندگی هاسکی هاسکی دو ماهه واکسن واکسیانسیون واکسیناسیون پامرانین پانسیون پاگ پرشین پرشین خانگی پرورش پرورش سگ پرورش و فروش بچه گربه پرورشگاه گربه پرورش گربه پرورش گربه اصیل پیکینیز ژرمن ژرمن شپرد ژرمن شیپهرد کلینیک کلینیک دامپزشکی کلینیک دامپزشکی در شیراز کلینیک دامپزشکی شیراز کلینیک شیراز گربه گربه اصیل گربه بازیگوش گربه با لوازم گربه بی کالر گربه تائید دامپزشک گربه خانگی گربه دوست داشتنی گربه سفید گربه ماده گربه نر گربه نژاد دار گربه هیمالین گربه پرشین گربه پرشین فلت گربه پرشین کلاسیک گربه چشم آبی گربه گارفیلدی گلدپت یورکشایر تریر
تی پت بهترین مکان تبلیغات و آگهی حیوانات خانگی