خوش آمدید, میهمان! [ثبت نام | ورود

ﺗﻭﻟﻳﺩ ﻣﺛﻝﻭ ﺑﺎﺭﻭﺭی ﻗﻧﺎﺭی

پرندگان مهر ۳, ۱۳۹۶

اشتراک گذاری

تولید مثل و باروری قناری

مقاله تی پت در مورد تولید مثل و باوری قناری:

ﺍﺻﻄﻼﺡ ﻋﺪﻡ ﺑﺎﺭﻭﺭی ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﺨﻢ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻔﺖ ﻣﺎﺩﻩ ﻓﺎﻗﺪ ﻧﻄﻔﻪ ﻭ ﺟﻨﻴﻦ ﺭﺷﺪ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ . ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻁﯽ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻭﺿﻮﺡ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺕ ﺗﺨﻢ )ﺯﺭﺩﻩ ﻭ ﺳﻔﻴﺪﻩ( ﮐﺎﻣﻼ ﺩﺭﻫﻢ ﺁﻣﻴﺨﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻫﻴﭻ ﺍﺛﺮی ﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻄﻔﻪ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮﻭﺯ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ :
١- ﺟﻮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺟﻔﺖ ﻫﺎی ﻧﺮ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻗﻨﺎﺭی ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﯾﮑﺴﺎﻝ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﺪﺭﺕ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺭﻭﺭی ﻧﺪﺍﺭﺩ .
٢- ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺳﻦ ﺯﯾﺎﺩ )ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻝ ﯾﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ( ﺟﻔﺖ ﻫﺎ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺟﻔﺖ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺍﺻﻮﻻ ﻗﻨﺎﺭی ﺩﺍﺭﺍی ﺍﯾﻦ ﺳﻦ ﯾﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮﺍی ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﺎﺭﻭﺭی ﺩﺭ ﺁﻥ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
٣- ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍی ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺩﺭﺟﻪ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺧﻴﻠﯽ ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﻗﻨﺎﺭی ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﯾﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﻔﺲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ.
۴- ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻗﻔﺲ ﻭ ﻻﻧﻪ ﺗﺨﻢ ﮔﺬﺍﺭی ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺼﻮﺭﺕ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍی ﺭﺷﺪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﻴﮑﺮﻭﺑﻬﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
۵- ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺁﺏ ﻣﺜﻞ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﮐﻠﺮ ﺯﯾﺎﺩ ﻭ ﯾﺎ ﮐﺜﻴﻒ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻥ.
۶- ﺍﺧﺘﻼﻝ ﻓﻴﺰﯾﮑﯽ ﻧﮋﺍﺩی ﺩﺭ ﺁﻣﻴﺰﺵ ﻗﻨﺎﺭی .
٧- ﻭﺟﻮﺩ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎﻭﻧﺪی ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻴﻦ ﺟﻔﺘﻬﺎ .
٨- ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﻭﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻧﺎﺻﺤﻴﺢ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﻗﻔﺲ ﻭ ﻻﻧﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺁﻥ ﺁﺳﻴﺐ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ.
٩- ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺟﻔﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺑﻌﻠﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺟﻔﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺩﯾﮕﺮ .
۱۰- ﻣﺼﺮﻑ ﺧﻮﺩﺳﺮﺍﻧﻪ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﺠﺎی ﺑﺮﺧﯽ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ ﻭ ﺁﻧﺘﯽ ﺑﻴﻮﺗﻴﮑﻬﺎ .
۱۱- ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻴﻤﺎﺭی ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺩﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺟﻔﺘﻬﺎ.
۱۲- ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﻝ ﯾﺎ ﭘﺎﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺟﻔﺖ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺻﺤﻴﺢ ﺟﻔﺘﻬﺎ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺁﻥ ﻟﻘﺎﺡ ﺩﺭ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺸﻮﺩ.
۱۳- ﭼﺎﻕ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺠﻤﻊ ﭼﺮﺑﯽ ﺩﺭ ﺍﻁﺮﺍﻑ ﻣﻘﻌﺪ ﻭ ﻣﺠﺮﺍی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﻭﺭی ﺁﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .
۱۴- ﺁﻟﻮﺩﮔﯽ ﺍﻧﮕﻠﯽ ﻭﺿﻌﻒ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ .
۱۵- ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺑﻪ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﺳﻴﺪﻥ.
۱۶- ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭﻫﻮﺍی ﺁﻟﻮﺩﻩ ﻭ ﮔﺮﻣﺎی ﺯﯾﺎﺩ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﺟﻔﺘﻬﺎ. ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﺩﺭﺟﻪ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺧﻴﻠﯽ ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﻴﻦ ﻭ ﻗﻔﺲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
۱۷- ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮﺩﻥ ﺟﺴﻤﯽ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﻭ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭﯾﺘﺎﻣﻴﻦ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺪﻥ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﻴﺮﻩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺼﻮﺭﺕ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی ﻏﺬﺍﯾﯽ ، ﻓﻘﺮ ﺟﻴﺮﻩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻧﻤﺎﯾﻴﻢ.

ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺗﺨﻢ ﻫﺮﺯ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻓﻮﻕ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺳﺮﯾﻌﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﻮﺩ ﺗﺎ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﻧﻮﺑﺘﻬﺎی ﺑﻌﺪی ﺗﺨﻢ ﮔﺬﺍﺭی ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

لینکهای حامیان ما

ارسال نظر

 • ژرمن شپرد

  انواع سگ ژرمن شپرد و استانداردهای ظاهری

  توسط در مهر ۴, ۱۳۹۶ - 1 نظرات

  اشتراک گذاریژرمن شفرد (سگ گله آلمانی) یکی از قدیمی ترین نژاد های اروپایی وارد شده به کشور میباشد. توانایی و قابلیت های این نژاد سبب گردیده تا بیش از سایر نژادها مشهور و مورد توجه قرار گیرد. آموزش پذیری فوق العاده این سگ ها دلیلی است بر حضور آن در همه اموری که در آن […]

 • تبلیغات و آگهی رایگان حیوانات خانگی سگ گربه قناری طوطی مرغ عشق

  توسط در مهر ۱, ۱۳۹۶ - 0 نظرات

  اشتراک گذاریبنام خدا سایت تبلیغات ، اگهی و خرید و فروش حیوانات خانگی و دست آموز تی پت یا ( تهران پت) راه اندازی شد. از امروز همه می توانند آگهی های مربوط به فروش حیوانات خود را به رایگان وارد نمایند. تمام سعی و تلاش مدیران سایت بر این بود که بتوانند سایتی فراهم […]

 • معرفی سگ سرابی

  توسط در مهر ۴, ۱۳۹۶ - 0 نظرات

  اشتراک گذاری مقاله تی پت در مورد سگ سرابی: معرفی شناخت سگ سرابی ایرانی شجاع ترین سگ جهان سگهای سرابی که نام نژاد شان را از محل سکونت شان گرفته اند از قدیم در مناطق شمال غربی ایران به ویزه شهرستان ساکن سراب بودند این سگ ها اگر چه بیشتر در ایران سکونت دارند اما […]

 • ﺗﻭﻟﻳﺩ ﻣﺛﻝﻭ ﺑﺎﺭﻭﺭی ﻗﻧﺎﺭی

  توسط در مهر ۳, ۱۳۹۶ - 0 نظرات

  اشتراک گذاری مقاله تی پت در مورد تولید مثل و باوری قناری: ﺍﺻﻄﻼﺡ ﻋﺪﻡ ﺑﺎﺭﻭﺭی ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﺨﻢ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻔﺖ ﻣﺎﺩﻩ ﻓﺎﻗﺪ ﻧﻄﻔﻪ ﻭ ﺟﻨﻴﻦ ﺭﺷﺪ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ . ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻁﯽ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻭﺿﻮﺡ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ […]

 • عسل در تغذیه قناری

  ﻋﺳﻝ ﺩﺭ ﺗﻐﺫﻳﻪ ﻗﻧﺎﺭی

  توسط در مهر ۳, ۱۳۹۶ - 0 نظرات

  اشتراک گذاری مقاله تی پت در مورد عسل در تغذیه قناری: ﻋﺳﻝ ﺩﺭ ﺗﻐﺫﻳﻪ ﻗﻧﺎﺭی ﻋﺴﻞ ﻣﺎﺩﻩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍی ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻥ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﺁﻧﺘﯽ ﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﻭﺩﺍﻓﻊ ﻫﺎی ﮐﭙﮏ ﻁﺒﻴﻌﯽ ﻭﻗﺎﺭچ ﯾﺎﺩ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﮐﻠﺴﻴﻢ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻭﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻋﺴﻞ ﺗﻘﻮﯾﺖ […]

تگهای آگهی

banipet masudmirani@yahoo.com.au persian cat آمریکن بول نس آگهی گربه اشپیتز انواع تریر با قلاده بانی پت بچه گربه بچه گربه های اصیل تائید سلامت از دامپزشک تربیت ابتدائی توله تی پت جراحی حیوانات خانگی خانگی خدمات رسانی خرید خرید گربه داخلی دامپزشک در شیراز دامپزشکی در شیراز دامپزشکی شیراز دامپزشکی فروردین شیراز. دامپزشکی درمانگاه حیوانات خانگی دو ماهه سونوگرافی سگ سگ هاسکی سگ های اصیل سگ ژرمن شتشو حیوانات خانگی شیتزو شیراز شیهواهوا شیپهرد صدور شناسنامه فرنچ بولداگ فروش فروش بچه گربه فروش بچه گربه اصیل فروش سگ فروشگاه ملزومات حیوانات خانگی فروش گربه فروش گربه در تهران فروش گربه پرشین لهاسا آپسو مالتیز مرکزتخصصی مرکز تخصصی پرورش سگ ملزومات حیوانات میکروچیپ نمایندگی هاسکی هاسکی دو ماهه واکسن واکسیانسیون واکسیناسیون پامرانین پانسیون پاگ پرشین پرشین خانگی پرورش پرورش سگ پرورش و فروش بچه گربه پرورشگاه گربه پرورش گربه پرورش گربه اصیل پیکینیز ژرمن ژرمن شپرد ژرمن شیپهرد کلینیک کلینیک دامپزشکی کلینیک دامپزشکی در شیراز کلینیک دامپزشکی شیراز کلینیک شیراز گربه گربه اصیل گربه بازیگوش گربه با لوازم گربه بی کالر گربه تائید دامپزشک گربه خانگی گربه دوست داشتنی گربه سفید گربه ماده گربه نر گربه نژاد دار گربه هیمالین گربه پرشین گربه پرشین فلت گربه پرشین کلاسیک گربه چشم آبی گربه گارفیلدی گلدپت یورکشایر تریر
تی پت بهترین مکان تبلیغات و آگهی حیوانات خانگی