خوش آمدید, میهمان! [ثبت نام | ورود

ﻭﺭﻡ ﺭﻭﺩﻩ قناری

پرندگان مهر ۴, ۱۳۹۶

اشتراک گذاری

مقاله تی پت در مورد ورم روده در قناری:

ﻭﺭﻡ ﺭﻭﺩﻩ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻭﺭﻡ ﺭﻭﺩﻩ ﺑﻴﻤﺎﺭی ﺍی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻡ ﻧﺎﻣﮕﺬﺍﺭی ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺍﯾﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭی ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻓﻠﻮﺭ ﻣﻴﮑﺮﻭﺑﯽ ﺭﻭﺩﻩ ﺑﺰﺭگ ﻭ ﺳﮑﻮﻡ ﻫﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻓﻴﺒﺮ ﻏﺬﺍ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮﺍی ﺭﺷﺪ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺭﺷﺪ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﺩﻓﻌﯽ ﺯﯾﺎﺩی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺭﺍ ﺍﺳﻴﺪی ﺭﺩﻩ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺟﺬﺑﯽ ﺭﻭﺩﻩ ﺑﺰﺭگ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﻭ ﺁﺏ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﺩﻓﻊ ﻧﻤﻴﺸﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺍﺳﻴﺪی ﺷﺪﻥ ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﻮﺍﺩ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﻣﺪﻓﻮﻉ ﺩﺍﺧﻞ ﺭﻭﺩﻩ ﺑﺰﺭگ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺩﯾﮕﺮ ﻏﺬﺍ ﻧﻤﻴﺨﻮﺭﺩ ﯾﺎ ﺍﮔﺮ ﯾﺨﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﮐﻢ ﻭ ﺑﺎ ﺑﯽ ﺍﺷﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻭﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﺗﻠﻒ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺗﺠﻤﻊ ﺯﯾﺎﺩ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ + ﮔﺎﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪی+ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﺳﻴﺪی ﺩﻓﻌﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ + ﻣﺪﻓﻮﻉ = ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﺭﻡ ﺷﺪﯾﺪ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺭﻭﺩﻩ ﺑﺰﺭگ ﻭ ﺳﮑﻮﻡ ﻫﺎ ﻣﻴﺸﻮﺩ.

ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی:
ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی ﺍﺭﺯﺍﻧﺘﺮﯾﻦ ﻭ ﺭﺍﺣﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺭﺍﻩ ﺍﺳﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺷﻤﺎ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭی ﺷﻮﺩ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی ﮐﻨﻴﺪ ﺭﺍﻩ ﻫﺎی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩی ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺳﺖ
١- ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﻭ ﺗﻤﻴﺰ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻗﻔﺲ ﻭ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﻗﻨﺎﺭی
٢- ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻓﻴﺒﺮ ﻣﺘﻌﺎﺩﻝ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﺍی ﻗﻨﺎﺭی )ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍی ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺍﺯ ﯾﮏ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﮐﻤﮏ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺑﮕﻴﺮﯾﺪ (
٣- ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺟﻮﺟﮕﯽ
ﺩﺭﻣﺎﻥ:
ﺑﺮﺍی ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺫﺩ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ
*ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﻴﻂ ﺭﺍ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺍﻭﻝ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻔﺴﯽ ﺗﻤﻴﺰ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻟﻮﺩﮔﯽ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﺮﻭ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﻢ ﻭ ﺩﻣﺎی ﻗﻔﺲ ﺭﺍ ﺗﺎ ٨٢ ﺩﺭﺟﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﻢ
١-ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻧﺘﯽ ﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﺑﻴﻮﺳﺮﯾﻦ ﯾﺎ ﻗﻄﺮﻩ ۶١٠ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ۵ ﺭﻭﺯ
٢- ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﻴﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ٣ﺗﺎ ۵ ﺭﻭﺯ
٣- ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﺎﺩﺍﻡ ﺭﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺳﻴﺐ ﺯﻣﻴﻨﯽ ﭘﺨﺘﻪ ﻭ ﺧﺎﮐﺸﻴﺮ

 

 

لینکهای حامیان ما

ارسال نظر

 • ژرمن شپرد

  انواع سگ ژرمن شپرد و استانداردهای ظاهری

  توسط در مهر ۴, ۱۳۹۶ - 1 نظرات

  اشتراک گذاریژرمن شفرد (سگ گله آلمانی) یکی از قدیمی ترین نژاد های اروپایی وارد شده به کشور میباشد. توانایی و قابلیت های این نژاد سبب گردیده تا بیش از سایر نژادها مشهور و مورد توجه قرار گیرد. آموزش پذیری فوق العاده این سگ ها دلیلی است بر حضور آن در همه اموری که در آن […]

 • تبلیغات و آگهی رایگان حیوانات خانگی سگ گربه قناری طوطی مرغ عشق

  توسط در مهر ۱, ۱۳۹۶ - 0 نظرات

  اشتراک گذاریبنام خدا سایت تبلیغات ، اگهی و خرید و فروش حیوانات خانگی و دست آموز تی پت یا ( تهران پت) راه اندازی شد. از امروز همه می توانند آگهی های مربوط به فروش حیوانات خود را به رایگان وارد نمایند. تمام سعی و تلاش مدیران سایت بر این بود که بتوانند سایتی فراهم […]

 • معرفی سگ سرابی

  توسط در مهر ۴, ۱۳۹۶ - 0 نظرات

  اشتراک گذاری مقاله تی پت در مورد سگ سرابی: معرفی شناخت سگ سرابی ایرانی شجاع ترین سگ جهان سگهای سرابی که نام نژاد شان را از محل سکونت شان گرفته اند از قدیم در مناطق شمال غربی ایران به ویزه شهرستان ساکن سراب بودند این سگ ها اگر چه بیشتر در ایران سکونت دارند اما […]

 • ﺗﻭﻟﻳﺩ ﻣﺛﻝﻭ ﺑﺎﺭﻭﺭی ﻗﻧﺎﺭی

  توسط در مهر ۳, ۱۳۹۶ - 0 نظرات

  اشتراک گذاری مقاله تی پت در مورد تولید مثل و باوری قناری: ﺍﺻﻄﻼﺡ ﻋﺪﻡ ﺑﺎﺭﻭﺭی ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﺨﻢ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻔﺖ ﻣﺎﺩﻩ ﻓﺎﻗﺪ ﻧﻄﻔﻪ ﻭ ﺟﻨﻴﻦ ﺭﺷﺪ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ . ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻁﯽ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻭﺿﻮﺡ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ […]

 • عسل در تغذیه قناری

  ﻋﺳﻝ ﺩﺭ ﺗﻐﺫﻳﻪ ﻗﻧﺎﺭی

  توسط در مهر ۳, ۱۳۹۶ - 0 نظرات

  اشتراک گذاری مقاله تی پت در مورد عسل در تغذیه قناری: ﻋﺳﻝ ﺩﺭ ﺗﻐﺫﻳﻪ ﻗﻧﺎﺭی ﻋﺴﻞ ﻣﺎﺩﻩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍی ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻥ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﺁﻧﺘﯽ ﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﻭﺩﺍﻓﻊ ﻫﺎی ﮐﭙﮏ ﻁﺒﻴﻌﯽ ﻭﻗﺎﺭچ ﯾﺎﺩ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﮐﻠﺴﻴﻢ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻭﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻋﺴﻞ ﺗﻘﻮﯾﺖ […]

تگهای آگهی

banipet masudmirani@yahoo.com.au persian cat آمریکن بول نس آگهی گربه اشپیتز انواع تریر با قلاده بانی پت بچه گربه بچه گربه های اصیل تائید سلامت از دامپزشک تربیت ابتدائی توله تی پت جراحی حیوانات خانگی خانگی خدمات رسانی خرید خرید گربه داخلی دامپزشک در شیراز دامپزشکی در شیراز دامپزشکی شیراز دامپزشکی فروردین شیراز. دامپزشکی درمانگاه حیوانات خانگی دو ماهه سونوگرافی سگ سگ هاسکی سگ های اصیل سگ ژرمن شتشو حیوانات خانگی شیتزو شیراز شیهواهوا شیپهرد صدور شناسنامه فرنچ بولداگ فروش فروش بچه گربه فروش بچه گربه اصیل فروش سگ فروشگاه ملزومات حیوانات خانگی فروش گربه فروش گربه در تهران فروش گربه پرشین لهاسا آپسو مالتیز مرکزتخصصی مرکز تخصصی پرورش سگ ملزومات حیوانات میکروچیپ نمایندگی هاسکی هاسکی دو ماهه واکسن واکسیانسیون واکسیناسیون پامرانین پانسیون پاگ پرشین پرشین خانگی پرورش پرورش سگ پرورش و فروش بچه گربه پرورشگاه گربه پرورش گربه پرورش گربه اصیل پیکینیز ژرمن ژرمن شپرد ژرمن شیپهرد کلینیک کلینیک دامپزشکی کلینیک دامپزشکی در شیراز کلینیک دامپزشکی شیراز کلینیک شیراز گربه گربه اصیل گربه بازیگوش گربه با لوازم گربه بی کالر گربه تائید دامپزشک گربه خانگی گربه دوست داشتنی گربه سفید گربه ماده گربه نر گربه نژاد دار گربه هیمالین گربه پرشین گربه پرشین فلت گربه پرشین کلاسیک گربه چشم آبی گربه گارفیلدی گلدپت یورکشایر تریر
تی پت بهترین مکان تبلیغات و آگهی حیوانات خانگی